Amabwiriza

Turibande?

 Uru rubuga rucungwa n’ikigo gikorera mu Rwanda cyitwa IMPANOYAWE LTD

Imikoreshereze y'amakuru yakiriwe kuri uru rubuga n'uburyo acungwa

Muri rusange, urubuga  ntirubika amakuru akuranga iyo urusuye, keretse ari wowe ubishatse. Gutanga amakuru akuranga ku rubuga bikorwa ku bushake.
Urubuga gukoresha ayo amakuru akuranga kugirango rugufashe kubona serivisi wifuza.

Amakuru yose yatanzwe ku ri uru rubuga arindwa gutakara, gukoreshwa nabi, guhindurwa,kubonwa cyangwa gutangazwa n'utabyemerewe.

Amakuru asigara nyuma yo gusura urubuga arabikwa  kugirango azabashe kuyabona igihe ayakeneye.